24. juni 2014

Etiske retningslinjer på plass i Amedia


Amedia har fått nye og oppdaterte retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Disse er vedtatt av konsernstyret og er nå sendt fra konsernsjefen til alle ansatte. Samtidig har konsernstyret i tilknytning til sin årsberetning for 2013 avgitt sin første årsrapport om konsernets ivaretagelse av sitt samfunnsansvar.

«Våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar er et tydelig uttrykk for hvilke verdier og holdninger vi ønsker skal gjennomsyre Amedia. Vi forplikter oss til å drive våre virksomheter på en ansvarlig måte og være en pålitelig samfunnsaktør, forretningspartner og arbeidsgiver,» sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Han understreker viktigheten av at alle ansatte er kjent med og har en klar forståelse av de prinsipper og etiske verdier Amedia ønsker å etterleve og opprettholde.

De nye retningslinjene for etikk og samfunnsansvar er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe og bygger på tidligere retningslinjer fra henholdsvis A-pressen og Edda Media. Retningslinjene vil inngå som et grunnlagsdokument i alle ansettelseskontrakter, og vil årlig bli evaluert. Samtidig vil konsernet gjennom konsernstyret årlig rapportere om hvordan Amedia ivaretar sitt samfunnsansvar i forhold til menneskerettigheter, sosiale rettigheter, miljø og bekjempelsen av korrupsjon. Den første rapporten finner du i styrets årsberetning.

«Vi legger stor vekt på at våre verdier og retningslinjer skal være offentlig kjent. Som et rendyrket medieselskap har vi spesielle forpliktelser. Pressens samfunnsansvar er vår forretningsidé. Det betyr blant annet at vi ser det som vår oppgave å kontrollere andre samfunnsinstitusjoner og andre maktinstansers virke. Vi ber om åpenhet og innsyn fra andre. Derfor må vi også være åpne og transparente i hva vi selv gjør og hva vi selv står for – og om vår rolle i samfunnet,» sier konsernsjef Stokstad.