Utvidet resultatregnskap


Alle beløp i 1 000 kr

Utvidet resultatregnskapNote20192018
Årsresultat234 480297 993
Utvidet resultat
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet:
Andel rekalkulering av pensjonsforpliktelser i tilknyttet selskap99 9914 434
Sum9 9914 434
Poster som kan bli omklassifisert til resultatet:
Omregningsdifferanser254 457-3 939
Sum4 457-3 939
Utvidet resultat etter skatt14 448495
Årets totalresultat248 928298 488
Årets totalresultat248 928298 488
Ikke-kontrollerende eierinteresser15 58718 288
Kontrollerende eierinteresser233 341280 200


Postene i utvidet resultat er etter skatt. Skattekostnad relatert til de enkelte komponentene er vist i note 13.