Styrets beretning


Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Ved utgangen av 2019 eide konsernet 77 lokale abonnementsaviser, det digitale riksmediet Mediehuset Nettavisen samt 20 prosent av det svenske lokalaviskonsernet MittMedia. Konsernet driver i tillegg trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, utvikling og analyse, forbrukermarked, ID og data, annonseproduksjon, kundesenter og regnskapstjenester er samlet i sentrale enheter som understøtter driften av de øvrige forretningsområdene. I april 2020 kjøpte Amedia 49 prosent av det svenske lokalaviskonsernet Hall Media AB.

Amedias formål er å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter. Amedia har journalistikken som forretningsidé, og konsernet formidler hver uke relevant og godt redaksjonelt innhold til 2,3 millioner nordmenn. Antall abonnenter vokser jevnt og bekrefter etterspørselen i markedet etter god journalistikk. Det ble ikke minst tydelig i etterkant av covid-19-utbruddet i mars 2020 hvor informasjonsbehovet har vært massivt og mediehusene har hatt en viktig funksjon. Samtidig legger mange lesere grunnlaget for å lykkes i et annonsemarked preget av strukturendringer og sterk konkurranse.

I 2019 økte antall abonnementsaviser i Amedia fra 64 til 78.

Amedias utgivererklæring forplikter avisene til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn, til å fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten, og garanterer for at konsernets publikasjoner har full redaksjonell frihet og selvstendighet. Amedias gode økonomiske resultater i 2019 sikrer konsernets mediehus et godt fundament for fortsatt utvikling.

STYRKET AMEDIA: FORTSATT GOD DIGITALUTVIKLING, NYE POSISJONER OG PARTNERSKAP

I et krevende mediemarked preget av fortsatt omstilling fra papir til digitale flater, styrket Amedia i 2019 sin posisjon betydelig gjennom fortsatt god digitalutvikling i mediehusene, investeringer i nye posisjoner og etablering av nye partnerskap.

I 2019 økte antall abonnementsaviser i Amedia fra 64 til 78 gjennom oppkjøpene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing samt oppstarten av Nidaros i Trondheim. I tillegg etablerte Amedia seg i Sverige gjennom eierposten i MittMedia i samarbeid med svenske Bonnier. Tilstedeværelsen i Sverige ble i april 2020 ytterligere forsterket gjennom oppkjøpet av 49 prosent i Hall Media. I annonsemarkedet etablerte Amedia det digitale annonseselskapet DIAR i samarbeid med Aller Media.

I konsernets øvrige mediehus fortsatte en god digitaldrevet abonnementsutvikling, og antall abonnenter økte gjennom 2019 med 4,8 prosent. Inkludert Nordsjø Media, Sogn Avis, Nu Publishing og Nidaros, hadde Amedia ved utgangen av 2019 i sum 625 000 betalende abonnenter. Av disse var 267 100 heldigitale. Amedias opplagsinntekter økte med 8,5 prosent fra 2018. Veksten i sammenlignbare aviser var på 3,4 prosent.

Amedias annonseinntekter økte med 0,5 prosent fra 2018 som følge av kjøp av virksomhet. I sammenlignbare aviser sank de totale annonseinntektene med 6,0 prosent (-4,5 prosent i 2018). Det strukturelle skiftet fra papir til digitale flater vedvarte med en nedgang på 12,9 prosent i papirinntektene (-9,5 prosent i 2018), mens de digitale annonseinntektene økte med 7,3 prosent (11,1 prosent i 2018). Det digitale markedet preges fortsatt av sterk konkurranse fra globale aktører innen sosiale medier og søk.

I den norske trykkeri- og distribusjonsvirksomheten fortsatte nedgangen i inntekter fra trykking og ombæring av aviser. Samtidig økte inntektene fra ombæring av pakker, frokostlevering og andre produkter som bæres ut gjennom avisenes tradisjonelle distribusjonskanal.

I sum økte Amedias inntekter med 4,9 prosent i 2019, primært som følge av kjøpt virksomhet. Justert for dette var inntektene tilnærmet på nivå med i 2018 som følge av at digitale abonnements- og annonseinntekter samt nye distribusjonsinntekter kompenserte for nedgang i tradisjonelle papirinntekter.

Konsernets driftskostnader økte fra 2018, som følge av tilgangene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing, strategiske satsinger og underliggende pris- og lønnsvekst. Arbeidet med løpende optimalisering av eksisterende kostnadsbase fortsatte for å skape rom for nye satsinger.

ÅRSREGNSKAPET

Resultat

Amedia hadde i 2019 et brutto driftsresultat (EBITDA) på 520 millioner kroner, opp fra 467 millioner kroner i 2018. Årsaken til resultatveksten er at de fleste av konsernets leieavtaler nå balanseføres etter implementering av regnskapsstandarden IFRS 16. Leiekostnader er dermed erstattet av avskrivninger og rentekostnader. Justert for IFRS 16, sank konsernets EBITDA med 68 millioner kroner fra 2018. Vekst i digitale abonnements- og annonseinntekter samt resultat fra kjøpt virksomhet kompenserte ikke fullt ut for reduserte papirinntekter og pris- og lønnsvekst.

Resultat før skatt var på 312 millioner kroner (396 millioner kroner i 2018).

Inntektene var i 2019 3,7 milliarder kroner (3,6 milliarder kroner i 2018). Opplagsinntektene vokste med 132 millioner kroner, mens annonseinntektene vokste med 6 millioner kroner. Utviklingen var i stor grad preget av kjøpene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing. Underliggende økte de digitale abonnements- og annonseinntektene i mediehusene, mens nedgangen i papirinntektene fortsatte. Andre driftsinntekter økte som følge høyere distribusjonsinntekter fra ombæring av blant annet pakker og vedlegg.

Driftskostnadene var 3,4 milliarder kroner og økte fra 3,2 milliarder kroner i 2018 etter tilgangen av de kjøpte selskapene samt pris- og lønnsvekst. Andre kostnader ble for øvrig redusert med 91 millioner kroner fra 2018, primært som følge av at leiekostnader etter IFRS 16 ble erstattet med avskrivninger samt rentekostnader.

Årets avskrivninger var på 194 millioner kroner (75 millioner kroner i 2018). Implementeringen av IFRS 16 økte avskrivningene med 115 millioner kroner. Det ble for øvrig foretatt nedskrivninger på totalt 9 millioner kroner, mens årets avskrivninger etter oppkjøpsprisallokeringer av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing samlet utgjorde 10 millioner kroner.

Amedias netto driftsresultat (EBIT) var 316 millioner kroner (390 millioner kroner i 2018).

Resultatet fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet ble 4 millioner kroner mot et resultat på 17 millioner kroner i 2018. Resultatet ble svekket av MittMedia, som i 2019 har vært gjennom betydelig omstilling i et krevende marked. I tillegg var 2018-resultatet spesielt godt, drevet av positive regnskapseffekter etter kjøpet av Mediehuset Nettavisen.

Netto finans var i 2019 -8 millioner kroner (-11 millioner kroner i 2018). Implementeringen av IFRS 16 økte rentekostnadene med 20 mill. Underliggende hadde Amedia netto renteinntekter som følge av økt beholdning av kontanter og kontantekvivalenter.

Balanse, likviditet og kontantstrøm

Amedia er godt rustet for å komme gjennom de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien.

Totalbalansen til Amedia var på 4 053 millioner kroner per 31.12.2019 (3 303 millioner kroner per 31.12.2018). Totalbalansen økte med 415 millioner kroner som følge av at IFRS 16 ble implementert.

Immaterielle eiendeler var 1 874 millioner kroner og økte med 93 millioner kroner fra 2018 som følge av tilganger knyttet til kjøpene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing. Ordinære avskrivninger av immaterielle eiendeler var 36 millioner kroner i 2019. Det ble ikke foretatt nedskrivning av immaterielle eiendeler i forbindelse med gjennomført nedskrivningstest i 2019 (nedskrivninger på 2 millioner kroner i 2018).

Balanseførte bruksrettigheter knyttet til leieavtaler var på 401 millioner kroner og følger av implementeringen av IFRS 16.

Varige driftsmidler var per 31.12.2019 på 132 millioner kroner (159 millioner kroner per 31.12.2018). Nedgangen skyldtes i hovedsak ordinære avskrivninger på 44 millioner kroner. Det ble gjennom året investert 20 millioner kroner i varige driftsmidler.

Finansielle omløpsmidler var per 31.12.2019 på 461 millioner kroner og bestod av investeringer i rentefond.

Amedia hadde per 31.12.2019 ingen rentebærende langsiktig gjeld. Amedia oppfylte gjennom 2019 alle krav til finansielle nøkkeltall overfor bankene. Konsernet hadde per 31.12.2019 tilgjengelig 350 millioner kroner i ubenyttet trekkfasilitet og 100 millioner kroner i ubenyttet kassekreditt hos DNB.

Avsetninger for forpliktelser utgjorde 612 millioner kroner (302 millioner kroner i 2018), hvorav langsiktige balanseførte leieforpliktelser (IFRS 16) utgjorde 354 millioner kroner. Kortsiktige balanseførte leieforpliktelser knyttet til IFRS 16 utgjorde 128 millioner kroner og er presentert som en del av kortsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeld var 1 239 millioner kroner per 31.12.2019 (1 016 millioner kroner per 31.12.2018) og bestod av kortsiktige balanseførte leieforpliktelser (IFRS 16), leverandørgjeld, betalbar skatt, påløpte kostnader, forskuddsbetalte abonnementsinntekter og annen kortsiktig gjeld. Forskuddsbetalte abonnementsinntekter er per 31.12.2019 presentert på egen linje som kontraktsforpliktelser kunder.

Konsernets egenkapitalandel var 54,4 prosent per 31.12.2019 (60,1 prosent per 31.12.2018). Svekkelsen skyldes økt totalkapital etter implementeringen av IFRS 16. Den finansielle stillingen vurderes som god.

Amedia hadde i 2019 en netto kontantstrøm på 130 millioner kroner (-115 millioner kroner i 2018). Forbedringen skyldtes primært at kontantstrømmen i 2018 var svekket av investering av 400 millioner kroner i rentefond. Rentefond klassifiseres ikke som bankinnskudd eller kontanter, men som finansielle omløpsmidler. Justert for slike investeringer, ville kontantstrømmen i 2019 vært på 180 millioner kroner, ned fra 285 millioner kroner i 2018 som følge av investeringer i virksomhet og redusert driftsresultat.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2019 på 428 millioner kroner, opp fra 334 millioner kroner i 2018, primært som følge av at leieutbetalinger etter IFRS 16 fra og med 2019 er klassifisert under netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var i 2019 på -131 millioner kroner ( -43 millioner kroner i 2018). Hovedårsaken var investeringene i ny virksomhet, primært knyttet til Nordsjø Media, MittMedia, Sogn Avis og Nu Publishing. Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler samt immaterielle eiendeler utgjorde 25 millioner kroner (31 millioner kroner i 2018).

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var i 2019 negativ med 168 millioner kroner (-407 millioner kroner i 2018). Den negative kontantstrømmen skyldtes i hovedsak investering på 50 millioner kroner i rentefond samt reklassifisering av leieavtaler etter IFRS 16 fra netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter til netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter (øvrige kontantstrømmer fra finansieringsaktivitet).

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Amedia er godt rustet for å komme gjennom de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien, og årsregnskapet for 2019 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger konsernets finansielle stilling, strategi og langsiktige prognoser.

Styret bekrefter også at årsregnskapet for 2019 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Hendelser etter balansedagen

I februar 2020 inngikk Amedia AS, sammen med MittMedia AB, avtale om kjøp av det svenske lokalaviskonsernet Hall Media AB. Hall Media er det femte største lokalaviskonsernet i Sverige. Etter transaksjonen, som ble gjennomført 7. april 2020, eier Amedia og MittMedia henholdsvis 49 prosent og 51 prosent av aksjene i Hall Media.

Hall Media består av 10 abonnementsaviser, 8 gratisaviser samt egen trykkeri- og distribusjonsvirksomhet. Konsernet har sin base i Jönköping, og er med sine 70 000 abonnenter og over 250 000 daglige lesere den ledende formidleren av lokale nyheter i Jönköpings Län, Kronobergs Län og Västra Götalands Län. De største avisene er Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter, Smålänningen og Falköpings Tidning. Konsernet omsetter for 500 millioner kroner og har 230 ansatte.

I Amedias konsernregnskap vil Hall Media AB bli behandlet som et tilknyttet selskap da Amedia ikke har kontroll i selskapet, verken direkte eller indirekte.

Covid-19-utbruddet i 2020 har medført betydelige negative finansielle konsekvenser, primært som følge av sterkt fall i konsernets annonseomsetning. Samtidig har informasjonsbehovet i samfunnet vært stort, og mer stoff enn vanlig har blitt publisert åpent for å ivareta avisenes samfunnsrolle. Dette har gitt sterk trafikkvekst og også flere abonnenter.

Utbruddet har videre gitt negative effekter i trykk- og distribusjonsvirksomheten som følge av fall i trykk og ombæring av reklameaviser. På den andre siden har pakkevolumet i distribusjon økt betydelig. Trykking og distribusjon av ordinære aviser har gått som normalt, og det er etablert tydelige beredskapsplaner som skal sikre fortsatt stabil drift til tross for ventet høyere fravær.

Størrelsen på de finansielle konsekvensene vil avhenge av hvor dyp og langvarig krisen vil være. Alle konsernets funksjoner vurderer fortløpende hvilke kostnadstiltak som bør iverksettes for å begrense den negative resultateffekten av fallet i annonsemarkedet.

Til tross for ventet resultatfall, har Amedia en solid finansiell stilling og er godt rustet for å komme gjennom krisen.

3. mars 2020 meldte Are Stokstad at han vil fratre som konsernsjef i Amedia med bakgrunn i at han er fylt 65 år. Stokstad har sittet som konsernsjef siden 2013. Styret i Amedia har begynt rekruttering av ny konsernsjef, og Stokstad blir sittende til denne er på plass.

For øvrig har det ikke vært hendelser etter balansedagen som påvirker vurderingen av årsregnskapet for 2019.

FINANSIELL RISIKO

Markedsrisiko

I underkant av 40 prosent av de lokale mediehusenes inntekter kommer fra annonsemarkedet, som preges av vridning mot digitale kanaler. Dette legger press på inntektsutviklingen i papirannonser. Digitalt hadde Amedia vekst i annonseinntektene gjennom 2019, men markedet preges av sterk konkurranse fra store internasjonale aktører og risiko for at nye aktører kan komme til. Annonsemarkedet er sensitivt for konjunkturendringer, og Amedia har i 2020 sett et betydelig fall i annonseinntektene som følge av covid-19-pandemien. Hvor dypt og langvarig fallet blir, vil i stor grad avhenge av varigheten på krisen og omfanget av myndighetenes smitteverns- og økonomiske tiltak.

Det er risiko knyttet til utviklingen i antall abonnenter og lesertall. Negativ utvikling påvirker først og fremst opplagsinntektene, men svekker også grunnlaget for innsalg av annonser. Amedia hadde ved utgangen av 2019 en vekst i antall betalende abonnenter på 4,8 prosent sammenlignet med 31.12.2018.

Skiftet fra analoge til digitale publiseringskanaler fortsetter. Fremtidig lønnsomhet avhenger av at konsernet fortsetter å lykkes med å øke inntektene fra digitale kanaler i både annonse- og lesermarkedet. Samtidig må kostnadsnivået kontinuerlig tilpasses inntektsutviklingen og skape rom for nye satsinger.

Amedia har norske kroner som basisvaluta, men er gjennom virksomhet i Russland og Sverige også eksponert for kursendringer mot russiske rubler og svenske kroner. Dette innebærer risiko knyttet til kontantstrømmene fra disse landene. I tillegg har Amedia balanseposter i russiske rubler, noe som medfører svingning i egenkapitalen fra år til år som følge av omregningsdifferanser. Varekostnaden i Trykk Russland er eksponert mot euro og dollar ved innkjøp av trykkfarge og trykkplater. Samlet utgjør resultat- og balansepostene i utenlandsk valuta en liten andel av konsernet Amedia. Risikoen anses derfor som begrenset og sikres ikke.

Amedia følger en strategi om å være moderat eksponert for svingninger i rentemarkedet og skal benytte sikringsinstrumenter for å sikre faste rentenivåer på deler av eventuell gjeld. Amedia hadde per 31.12.2019 ingen rentebærende gjeld og dermed ingen sikringsavtaler. Gjennom investeringer i rentefond er Amedia eksponert for endringer, markeds- og kredittrisiko, men samtlige investeringer er gjort i likvide fond med lav risiko hos finansinstitusjoner med bred verdipapirforvaltning.

Kredittrisiko

En stor del av Amedias inntekter er abonnementsinntekter som faktureres forskuddsvis og er forbundet med lav kredittrisiko. Det er kredittrisiko knyttet til annonseinntektene, men denne vurderes også som lav. Mange mindre beløp utgjør en stor del av fordringsmassen, og historiske tap er lave. Amedia gjør løpende avsetninger for ventet tap på kundefordringer etter vurderinger av fordringsmassen. Avsetning til tap på fordringer er 18 millioner kroner per 31.12.2019 (18 millioner kroner per 31.12.2018) og utgjør 7,2 prosent av de totale kundefordringene (6,7 prosent per 31.12.2018). Etter utbruddet av covid-19, har store deler av næringslivet havnet i en krevende økonomiske situasjon. Det gir grunn til å vente økte tap på krav i 2020, men enn så lenge har økningen i Amedia vært marginal.

Likviditetsrisiko

Amedias likviditet vurderes som god. Konsernet hadde per 31.12.2019 ubenyttet lånefasilitet og kassekreditt som beskrevet under avsnittet «Balanse, likviditet og kontantstrøm». Evnen til egenfinansiering av løpende driftsinvesteringer er god. Amedia var ved utgangen av 2019 gjeldfritt og hadde en kontantbeholdning på 528 millioner kroner i tillegg til 461 millioner kroner i rentefond.

FORRETNINGSOMRÅDENE

Engangskostnader knyttet til omstilling er holdt utenfor i kommentarene om forretningsområdene.

Mediehus og støttefunksjoner

Mediehus og støttefunksjoner består av konsernets aviser, øvrige lokale posisjoner samt sentrale salgs-, støtte- og utviklingsfunksjoner. Forretningsområdet hadde i 2019 en EBITDA på 469 millioner kroner (450 millioner kroner i 2018). Både inntekter og kostnader økte betydelig som følge av tilgangene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing. Resultatforbedringen fra 2018 skyldtes dog primært reduserte kostnader etter overgangen til IFRS 16. Underliggende ble EBITDA svekket av en forsiktig nedgang i driftsinntektene der fortsatt fall i annonseinntektene ikke fullt ut ble kompensert av økte opplagsinntekter. Kostnadene økte som følge av at satsinger samt pris- og lønnsvekst ikke fullt ut ble kompensert av øvrige kostnadsbesparelser.

Driftsinntektene i Mediehus og støttefunksjoner var 3 079 millioner kroner og økte med 146 millioner kroner (5,0 prosent) fra 2018. Både opplagsinntektene og annonseinntektene økte fra 2018 som følge av kjøpt virksomhet.

I 2019 var opplagsinntektene 1 679 millioner kroner (1 547 millioner kroner i 2018). Fra 2019 økte inntektene med 8,5 prosent som følge av både sterk digitalvekst og prisøkninger på papirproduktet i sammenlignbare aviser samt tilgangene av kjøpt virksomhet. I sammenlignbare aviser økte opplagsinntektene med 3,4 prosent. Antall digitale abonnenter økte med 24,5 prosent, mens antall komplettabonnenter sank med 8,8 prosent. I sum økte antall betalende abonnenter med 4,8 prosent. Inkludert Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing hadde Amedias aviser ved utgangen av året 625 000 betalende abonnenter.

Mer enn en tredjedel av Amedias annonseinntekter i 2019 var digitale.

Annonseinntektene var 1 268 millioner kroner mot 1 262 millioner kroner i 2018. Av disse var mer enn en tredjedel digitale. Veksten fra fjoråret skyldtes tilgangene av kjøpt virksomhet. Sammenlignbare lokalaviser hadde i 2019 en nedgang på 6,0 prosent i totale annonseinntekter (-4,5 prosent i 2018), der annonseinntektene på print falt med 12,9 prosent (-9,5 prosent i 2018), mens de digitale annonseinntektene økte med 7,3 prosent (11,1 prosent i 2018).

Driftskostnadene økte med 127 millioner kroner (5,1 prosent) fra 2018, hovedsakelig som følge av tilgangene av kjøpt virksomhet, men også i sammenlignbar virksomhet som følge av satsinger samt pris- og lønnsvekst. Reduserte leiekostnader etter overgangen til IFRS 16 trakk i motsatt retning. Gjennomsnittlig antall årsverk økte med 127 fra 2018 til 2019, i stor grad som følge av kjøpt virksomhet, mens også som følge av strategiske satsinger og høyt aktivitetsnivå i øvrige selskaper.

Trykk Norge og distribusjon

Trykk Norge og distribusjon hadde i 2019 en EBITDA på 105 millioner kroner (72 millioner kroner i 2018). Resultatforbedringen fra 2018 skyldtes primært effekter av IFRS 16 samt tilgangen av Dalane Trykk. Justert for dette var EBITDA i Trykk Norge tilnærmet uendret fra 2018 som følge av kostnadstilpasninger for å møte reduserte inntekter knyttet til lavere opplag og sidetall i avisene samt mindre siviltrykk. Distribusjon leverte et noe svakere resultat enn i 2018 som følge av at økte inntekter fra pakker, frokostlevering og andre produkter ikke kompenserte for reduserte inntekter fra avisombæring samt underliggende kostnadsvekst.

Trykk Russland

Også i den russiske mediebransjen fortsatte det strukturelle skiftet i 2019 og medførte lavere volumer, sterk konkurranse og fortsatt prispress i trykkerimarkedet. Likevel hadde den russiske trykkerivirksomheten i 2019 en EBITDA på 33 millioner kroner, 6 millioner kroner bedre enn i 2018. Resultatforbedringen skyldtes primært økte marginer som følge av endringer i kundeporteføljen i trykkeriet i Moskva. I forretningsområdet samlet økte driftsinntektene i sum med 6 millioner kroner (2,2 prosent), mens driftskostnadene forble på nivå med i 2018.

Annen virksomhet

Annen virksomhet består primært av fellesfunksjoner, konsernadministrasjon samt gevinster og tap.

EBITDA var i 2019 -27 millioner kroner (-53 millioner kroner i 2018). Resultatforbedringen skyldtes primært effekter av implementeringen av IFRS 16 samt gevinst fra salg av et forretningsbygg. Justert for dette svekket underliggende pris- og lønnsvekst samt oppkjøpskostnader resultatet fra 2018.

EIERFORHOLD

Eierfordeling i Amedia AS

Avishuset Norge AS    100,00 %

Eierstyring og selskapsledelse

Amedia skal likebehandle alle aksjonærer, ha uavhengige og kompetente medlemmer av styret og ledelsen samt kvalifisert og uavhengig revisjon. Amedias prinsipper for eierstyring og selskapsledelse («corporate governance») bygger på «Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse», tilpasset Amedias situasjon.

Samfunnsansvar

Amedia anser seg gjennom konsernets formålsbestemmelse, utgiverklæring og forretningsidé forpliktet til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar allmenne menneskerettigheter, rettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, vern om det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i alle forretningssammenhenger. Det vises til «Styrets årsrapport om samfunnsansvar» i årsrapporten for 2019 for nærmere beskrivelse.

PERSONAL OG ORGANISASJON

Arbeidsmiljø

Antall årsverk i Amedia var ved årsskiftet 2 203 (2 035 per 31.12.2018). Av disse arbeider 362 i Russland (385 per 31.12.2018).

Gjennomsnittlig sykefravær for Amedias virksomheter i Norge var 4,7 prosent i 2019, på nivå med i 2018. Amedia har siden 2005 vært med i ordningen for inkluderende arbeidsliv (IA). Det er meldt inn seks forsikringssaker i Norge og en i Russland knyttet til yrkesskader i 2019.

Likestilling

Amedia skal sikre mangfold og ikke-diskriminering i konsernet, samt fremme likhet i all rekrutteringspraksis. Amedia tolererer ikke atferd som kan oppfattes som diskriminerende. Kollegaer av begge kjønn ønskes på alle nivåer i bedriften, og alle ansatte inkluderes, uansett kjønn, alder, sivilstand, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk opprinnelse, hudfarge, språk, nasjonalitet, livssyn, politisk tilknytning, fagforeningstilknytning og fase i livet.

Av Amedias ansatte i Norge har kvinner en gjennomsnittslønn på kroner 622 260 og menn på kroner 735 406. Forskjellen oppstår fordi flere menn enn kvinner har ledende stillinger. Det jobbes kontinuerlig med å skape en bedre balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger. Av de fast ansatte i Norge, er i underkant av 40 prosent kvinner.

Konsernstyret i Amedia består av åtte medlemmer, hvorav tre er kvinner. Ved utgangen av 2019 bestod konsernledelsen av seks menn og to kvinner. Av Amedias 116 datterselskaper med daglig drift, har i underkant av 19 prosent kvinnelig daglig leder. Av Amedias 78 abonnementsaviser, har 17 aviser (22 prosent) kvinnelig redaktør.

DET YTRE MILJØ

Amedia er en stor trykkerioperatør i både Norge og Russland og en betydelig aktør i distribusjonsmarkedet. Konsernets mål er å tilstrebe miljøvennlige løsninger for trykkerivirksomheten, både ved investeringer, materiellinnkjøp og drift.

Produksjon av aviser frem til trykk er i liten grad en virksomhet som påvirker det ytre miljø. Energikilde i produksjon av aviser er elektrisitet som hovedsakelig kommer fra fornybare energikilder. Deler av energien fra drift av trykkpresser brukes også til oppvarming av trykkerilokalene. Innsatsfaktorer i produksjon av aviser er hovedsakelig avispapir, trykkplater, trykkfarger og kjemikalier. Avfallet leveres til godkjente firmaer for gjenvinning eller deponering/destruksjon. Alt spesialavfall blir levert til godkjent avfallsdeponi for spesialavfall. Det er i svært liten grad giftstoffer i trykkfargen.

Amedia er opptatt av å forebygge uhell som kan føre til ukontrollerte utslipp eller annen type miljøbelastning. Selskapet vil overholde alle myndighetspålagte miljøkrav og drive virksomheten på en måte som fører til minst mulig belastning for miljøet, både lokalt og globalt.

Deler av Amedias virksomhet og produksjon innenfor trykk og distribusjon forurenser lokalt i form av støy. Det er iverksatt tiltak som så langt det er mulig reduserer dette. Støy begrenses ved støydempede lokaler og personlig beskyttelse i form av hørselvern. Streng internkontroll, både av den enkelte ansatte og maskinvare, reduserer ulykkesrisikoen.

Trykkerivirksomheten har ingen utslipp som krever utslippstillatelser. Selskapet har montert egne installasjoner for energigjenvinning, samt system for kildesortering for å begrense restavfallet i størst mulig grad.

Alt papir som forbrukes i trykkeriene er kjøpt fra papirleverandører som garanterer at trevirket er hentet ut fra bærekraftig skogbruk. Alt papir er også godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker. I Russland kjøpes alt papir fra leverandører som har ISO-9000-sertifikater.

Trykkeriene i Norge forbrukte 13 642 tonn papir og 347 tonn trykkfarge i 2019.

Distribusjon av aviser fra trykkeriene til postkassene skjer gjennom biltransport, dels ved hjelp av transportører fra trykkeriene til dropp-punkter og dels ved hjelp av bud fra dropp-punktene ut til kundenes postkasser. Distribusjon har som mål å øke antall kjøretøy med fornybare energikilder i fremtiden.

AMEDIA AS MORSELSKAPET

Resultatet før skattekostnad i Amedia AS var 337 millioner kroner (353 millioner kroner i 2018) etter inntektsført konsernbidrag fra datterselskapene på 456 millioner kroner (465 millioner kroner i 2018). Årets resultat etter skatt ble 262 millioner kroner (270 millioner kroner i 2018). Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Amedia AS ikke avgir konsernbidrag eller utbytte for 2019.

Styret kjenner ikke til forhold etter regnskapsårets slutt som har negativ betydning for årsregnskapet.

Amedia AS eier per 31.12.2019 totalt 135 datterselskaper, 17 tilknyttede selskaper og fire felleskontrollerte virksomheter. Disse inkluderer blant annet utgiverselskapene til 78 abonnementsaviser i Norge samt trykkerier i Norge og Russland. Selskapenes virksomhet drives over hele Norge samt i enkelte byer i Russland.

Morselskapet ivaretar en rekke fellesfunksjoner for konsernselskapene. Disse omfatter blant annet innkjøp, finansforvaltning, HR, IT, strategi og forretningsutvikling samt forbrukermarkedsfunksjon. Hovedkontoret i Oslo hadde ved utgangen av året 54 årsverk. Driften og aktiviteten i morselskapet finansieres gjennom administrasjonsavgift fra datterselskapene samt konsernbidrag fra de datterselskapene som ikke mottar pressestøtte. I tillegg til egne ressurser, benytter morselskapet seg av spesialkompetanse som datterselskapene og de tilknyttede selskapene besitter.

FREMTIDSUTSIKTER

Den sterke veksten i digitale abonnenter vedvarer.

Amedia vil i 2020 påvirkes, som resten av samfunnet, av covid-19-pandemien. Hvor store effektene blir, avhenger av lengden og dybden på krisen. På kort sikt slår den hardest ut i annonsemarkedet der Amedia, som resten av bransjen, opplever et kraftig inntektsfall. Samtidig understreker krisen viktigheten av mediehusenes samfunnsoppdrag: Behovet for trygg og troverdig informasjon er enormt, både nasjonalt og i hvert enkelt lokalsamfunn der Amedias 78 aviser er til stede. Etter god utvikling de siste årene, har Amedia en sterk ryggrad til å stå i krisen. Inntjeningen vil likevel komme under kraftig press, og det vil være behov for å fortløpende gjøre kostnadstilpasninger.

Journalistikken er viktig, og Amedias strategi og satsinger videreføres. Både tradisjonelle og nyetablerte mediehus skal styrkes og utvikles videre. I annonsemarkedet fortsetter arbeidet med å styrke Amedias posisjon gjennom å presentere stadig mer relevante annonser for leserne og tilby annonsørene økt dekning, bedre rådgivning og markedsledende effektmåling og -dokumentasjon. Dette kan skje både på egen kjøl og sammen med andre aktører, og Amedia vil aktivt søke samarbeid både i Norge og utlandet der dette er riktig for å utvikle morgendagens mediehus på en best mulig måte.

I annonsemarkedet vil utviklingen på kort sikt være krevende som følge av covid-19, og det er stor usikkerhet knyttet til de langsiktige konsekvensene. Underliggende kommer det strukturelle skiftet fra papir til digitalt til å fortsette. Det ventes fortsatt nedgang i annonsering på papir, men vekst digitalt drevet av blant annet økning i antall sidevisninger og konkurransedyktige produkter og tjenester.

For å kompensere for nedgangen i papirinntekter, vil fortsatt vekst i digitale abonnements- og annonseinntekter være avgjørende for å sikre god lønnsomhet også fremover. Det vil samtidig være nødvendig å opprettholde sterkt fokus på kontinuerlige kostnadstilpasninger for å skape rom for nye satsinger og motvirke effekten av løpende lønns- og prisvekst.

Gjennom året som er gått har det vært gledelig å se at den sterke veksten i digitale abonnenter vedvarer, og Amedia leverer også i 2019 et godt resultat. Samtidig er konsernet blitt betydelig større gjennom både oppkjøp og nye etableringer i eksisterende og ny geografi. Amedia er godt rustet for videre utvikling og vekst, også i den krevende situasjonen covid-19-pandemien medfører. Styret retter en takk til alle ansatte i Amedia for arbeidet som er lagt ned gjennom året som er gått og resultatene som er oppnådd.