Resultatregnskap


Alle beløp i 1 000 kr

ResultatregnskapNote20192018
Opplagsinntekt61 679 3921 547 454
Annonseinntekt61 267 2501 260 767
Trykkeinntekt6422 423421 004
Offentlig støtte759 54748 440
Annen driftsinntekt6, 7, 16311 092290 601
Sum driftsinntekter3 739 7033 568 265
Netto gevinst/tap ved salg av eiendeler5, 6, 75 2361 634
Sum inntekter63 744 9403 569 899
Varekostnad21-668 018-651 988
Lønnskostnad8, 9, 34, 35-1 980 606-1 783 670
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14, 15-194 520-75 105
Nedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler14, 15-9 423-2 121
Annen driftskostnad10, 16, 36-575 908-666 837
Sum driftskostnader-3 428 476-3 179 722
Driftsresultat316 464390 176
Resultatandel fra tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet203 67716 952
Finansinntekt1122 0695 615
Finanskostnad12-30 563-16 432
Sum finansposter-8 494-10 817
Resultat før skattekostnad311 647396 312
Skattekostnad på ordinært resultat13-77 167-98 319
Årsresultat234 480297 993
Ikke-kontrollerende eierinteresser13 77616 691
Kontrollerende eierinteresser220 704281 302
Resultat per aksje (beløp i kroner)260,991,26
Fra årsresultatet0,991,26
Utvannet resultat per aksje (beløp i kroner)260,991,26
Fra årsresultatet0,991,26

Note 1 til 38 er en integrert del av konsernregnskapet.