Kontantstrømoppstilling


Alle beløp i 1 000 kr

KontantstrømoppstillingNote20192018
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Driftsresultat316 464390 176
Periodens betalte skatter-87 297-83 266
Avskrivninger og nedskrivninger14, 15203 94377 226
Gevinst/tap ved salg av eiendeler7-5 236-1 634
Endring i lager, debitorer og kreditorer21, 22, 27, 28, 29, 30, 3151 40513 935
Endring i andre tidsavgrensningsposter-50 850-61 804
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (a)428 430334 633
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler155 7021 401
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler15-25 499-30 875
Innbetaling ved salg av aksjer og andeler5466502
Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler18, 20, 37-29 798
Innbetaling knyttet til andre investeringer2046312 069
Utbetaling knyttet til andre investeringer20, 37-82 134-26 022
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (b)-130 800-42 925
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetaling rentefond-50 000-400 000
Innbetaling knyttet til innløsning av andeler i rentefond29 269
Innbetaling av renter116 1683 398
Utbetaling av renter12-82-50
Innbetaling av utbytte fra tilknyttede selskap, felleskontrollert virksomhet og andre aksjeposter3 0784 174
Utbetaling av utbytte til eiere og ikke-kontrollerende eierinteresser-37 224-9 804
Øvrige kontantstrømmer fra finansieringsvirksomhet16-125 578-3 725
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (c)-167 890-407 103
Netto endring i likvider gjennom året (a+b+c)129 739-115 397
Likvidbeholdning 01.01.397 964513 361
Likvidbeholdning 31.12.23527 704397 964
Herav bundne midler23989453

Note 1 til 38 er en integrert del av konsernregnskapet.