Balanse


Alle beløp i 1 000 kr

BalanseNote31.12.201931.12.2018
EIENDELER
Utsatt skattefordel137 8286 804
Immaterielle eiendeler3, 14, 281 874 2371 781 009
Balanseførte bruksrettigheter, leieavtaler16, 28401 479
Varige driftsmidler15132 403158 738
Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet20, 28263 806201 865
Andre finansielle anleggsmidler16, 17, 2816 7127 547
Sum anleggsmidler2 696 4652 155 963
Varer2135 62834 337
Fordringer22, 28332 296314 316
Finansielle omløpsmidler28460 799400 292
Bankinnskudd og kontanter23, 28527 704397 964
Sum omløpsmidler1 356 4271 146 910
Sum eiendeler4 052 8933 302 873
EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital og overkurs24266 181266 181
Opptjent egenkapital1 779 8491 565 292
Sum egenkapital kontrollerende eierinteresser2 046 0301 831 472
Ikke-kontrollerende eierinteresser19156 761153 386
Sum egenkapital252 202 7901 984 858
Utsatt skatt1396 99971 985
Avsetning for andre forpliktelser3, 9, 16, 27, 28, 29160 430229 670
Balanseførte leieforpliktelser – langsiktige16354 153
Sum avsetning for forpliktelser29611 582301 655
Betalbar skatt1375 60484 769
Annen kortsiktig rentebærende gjeld84
Rentefri kortsiktig gjeld27, 28, 29, 30633 009561 167
Balanseførte leieforpliktelser – kortsiktige16128 296
Kontraktsforpliktelser kunder31401 528370 424
Sum kortsiktig gjeld1 238 5211 016 359
Sum egenkapital og gjeld4 052 8933 302 873

Note 1 til 38 er en integrert del av konsernregnskapet.