Amedia og samfunnsansvar


Amedia-konsernet er et av Norges største medieselskaper. Konsernet har som formål «å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter» og «drive sitt publisistiske virke i henhold til selskapets utgivererklæring».

Amedia besto ved utgangen av 2019 av 135 hel- eller majoritetseide selskap.

Den forplikter konsernet til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten, demokratiet, medienes uavhengighet, den redaksjonelle friheten, meningsmangfoldet og mediemangfoldet. Amedia har journalistikk som sin forretningsidé og sitt kjerneoppdrag.

Amedias årsrapport om samfunnsansvar bygger på og avspeiler konsernets formål og verdier. Rapporten avgis i henhold til de kravene som stilles i Regnskapslovens §3-3 c) og hensyntatt kravene i FNs Global Compacts 10 prinsipper om respekt for anerkjente menneskerettigheter, ivaretagelse av organisasjonsfriheten, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivaretagelse av miljøet og kamp mot korrupsjon og bestikkelser.

OM VIRKSOMHETEN

Amedia besto ved utgangen av 2019 av 135 hel- eller majoritetseide selskap i Norge og Russland, 17 tilknyttede selskaper og fire felleskontrollerte virksomheter.

I 2019 har Amedia utvidet sin utgivervirksomhet i Norge gjennom oppkjøpet av Nordsjø Media med sine 9 lokale abonnementsaviser (januar 2019), Sogn Avis (oktober 2019) og Nu Publishing med sine 3 lokale abonnementsaviser (desember 2019), samt nyetableringen av avisen Nidaros i Trondheim (desember 2019). Amedia eier nå 78 mediehus i Norge.

Amedia er deleier av til sammen 38 abonnementsaviser og 17 gratisaviser i Sverige, etter at konsernet i april 2019 kjøpte 20 prosent i MittMedia AB og i april 2020 kjøpte 49 prosent av Hall Media AB. Begge selskapene eies sammen med Bonnier-konsernet.

Foruten utgiverselskapene driver Amedia-konsernet trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, produktutvikling, forbrukermarked, annonseproduksjon, kundesenter, sideproduksjon, HR, analyse og regnskapstjenester er samlet i sentrale enheter som understøtter driften av de øvrige forretningsområdene.

Ved utgangen av 2019 var antall årsverk i Amedia 2 203 (opp 168 fra året før), hvorav 362 i Russland.

OM AMEDIAS VERDIER

Amedias verdigrunnlag er uttrykt i konsernets vedtekter § 3, i Amedias utgivererklæring og i konsernets Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, samt i andre sentrale policydokumenter.

Dette innebærer at Amedia forplikter seg til å følge opp prinsippene i FNs Global Compact knyttet til ivaretakelse av sentrale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljøet og bekjempelsen av korrupsjon.

Som mediekonsern er det særlig viktig for Amedia å fokusere på de verdier som uttrykkes i Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8 (retten til privatliv), artikkel 10 (ytringsfrihet) og artikkel 14 (ikke-diskriminering). Amedia søker både å gjøre en innsats gjennom å aktivt forsvare disse rettighetene og å unngå at virksomheten medfører at noens rettigheter blir krenket.

MÅL FOR IVARETAKELSE AV AMEDIAS SAMFUNNSANSVAR I 2018

I 2019 ble følgende prioritert i Amedia:

  • Ytringsfrihet og informasjonsfrihet: Sikre en levende lokal samfunnsdebatt og meningsutveksling, og publikums innsyn i forhold som berører deres hverdag.
  • Etikk: Holde høy presseetisk standard, og behandle kilder og andre med respekt og verdighet.
  • Personvern: Ivareta sikkerheten til alle personopplysninger konsernet behandler for kunders, lesere og ansatte.
  • Likestilling og ikke-diskriminering: Søke et mangfoldig arbeidsmiljø basert på kjønn, alder, seksuell legning, livssyn og etnisitet, og særlig øke andelen kvinner blant ansatte og i lederstillinger.
  • Godt arbeidsmiljø: Utvikle arbeidsmiljøet, øke ansattes trivsel og virksomhetenes omdømme.
  • Nulltoleranse: Amedia har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og for korrupsjon og bestikkelser.

YTRINGSFRIHET OG INFORMASJONSFRIHET

Amedias redaksjonelle virksomheter kommuniserer daglig med 1,8 millioner nordmenn, tilsvarende 39 prosent av det norske leseruniverset daglig og ukentlig med 2,3 millioner eller 49 prosent av norske lesere. Antall lesere har i løpet av året økt både som følge av ervervene av nye aviser og av økt etterspørsel etter den journalistikken konsernets aviser leverer.

Våre lokalaviser er tilstede i og rapporterer fra 229 av landets 356 kommuner. 70 prosent av landets befolkning er bosatt i disse kommunene. Konsernets lokalaviser formidler hver dag omlag 1750 saker som avspeiler det som skjer i norske lokalsamfunn. Avisene er der de viktigste debattarenaene om viktige lokale samfunnsspørsmål.

I kraft av sitt samfunnsoppdrag bidrar avisene til den demokratiske utviklingen over hele landet, og sikrer menings- og mediemangfold og reell ytringsfrihet. Dette kom ikke minst til uttrykk i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2019 da lokalavisene hadde rekordmange lesere og stor oppslutning om de debattene de arrangerte lokalt. I 2020 ser vi også lokalavisenes viktige betydning under covid-19-pandemien.

Amedia er opptatt av at våre publikasjoner skal kunne leses av og være en nyhets- og debattkilde for alle. I 2019 gjennomførte Digitaliseringsdirektoratet tilsyn i to av våre aviser knyttet til etterlevelse av retningslinjene for universell utforming. Tilsynet avdekket avvik på fem punkter, herunder knyttet til manglende teksting av lagret innhold med levende bilder. Amedia har gjennomført flere tiltak for å utbedre situasjonen på områder der vi kontroller innholdet og er i posisjon til å sikre universell utforming av våre nettsider. Konsernet har en konstruktiv dialog med Digitaliseringsdirektoratet for å finne gode løsninger som sikrer at alle kan tilegne seg informasjon og delta i samfunnsdebatten gjennom våre medier.

Amedia har inngått avtale med Nasjonalbiblioteket som sikrer at alt arkivmateriale fra avisene som er eldre enn 15 år, er fritt tilgjengelig for alle gjennom Nasjonalbibliotekets nettsted. Dette er etter Amedias oppfatning et viktig demokratisk tiltak som sikrer befolkningen innsyn, kunnskap og forståelse for eget lokalsamfunn, historie og kultur.

ETIKK

Amedias mål er at alle aviser skal holde en høy presseetisk standard, og behandle kilder og andre med respekt og verdighet.

Amedias aviser og alle redaksjonelle medarbeidere er forpliktet på pressens etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten. I arbeidet skal vi følge de retningslinjene som gjelder for kontakten med kilder, omtale av enkeltpersoner og retten til imøtegåelse. Den journalistiske yrkesetikken innebærer at både omtalte, kilder og lesere skal behandles med respekt og verdighet. Alle som føler seg krenket av omtale i avisene eller av den behandlingen de får i møte med redaksjonelle medarbeidere har rett til å klage avisen inn for Pressens Faglige Utvalg.

I 2019 mottok Pressens Faglige Utvalg 98 klager mot Amedias aviser. Dette er en nedgang på 24 prosent mot året før, samtidig som antall aviser i konsernet økte fra 64 til 78 aviser i 2019. Både antall aviser som ble innklaget og antall uttalelser om brudd på god presseskikk eller med kritikk var lavere i 2019 enn året før, med henholdsvis tre færre innklagede aviser og sju færre brudd- eller kritikk-uttalelser. 14 prosent av alle klager endte i 2019 med fellende uttalelse eller kritikk mot avisen. Dette er den laveste andelen på fem år.

42 prosent av samtlige klager som kom inn mot Amedias aviser ble i 2019 avvist av Pressens Faglige Utvalg. 11 prosent av klagene ble trukket av klager før behandling. I nær hver tredje klage ble det gjennom forenklet behandling eller etter behandling i utvalget konkludert med at avisen ikke hadde brutt god presseskikk.

Statistikken tyder på at den etiske standarden i avisene er god, og at redaksjonell ledelse og medarbeidere holder de presseetiske retningslinjene i hevd i sitt daglige virke.

Alle fellende uttalelser blir offentliggjort og redaksjonene bruker avgjørelsene i Pressens Faglige Utvalg til læring og forbedringsarbeid.

PERSONVERN

Amedia har som mål å ivareta sikkerheten til alle personopplysninger konsernet behandler og ivareta den enkeltes personverninteresser.

Amedia behandler store mengder personopplysninger om sine kunder, lesere og ansatte. All behandling skjer med et gyldig rettslig grunnlag. Konsernet informerer jevnlig om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan disse opplysningene blir brukt.

Informasjon om dette blir alltid gitt til nye kunder ved inngåelsen av avtalen som regulerer kundeforholdet. Eksisterende kunder og lesere blir informert gjennom henvisninger til personvernerklæringene og om hvilke rettigheter de har til å reservere seg mot visse typer behandling, sletting av opplysninger og innsyn i hvilke opplysninger konsernet har samlet inn. En egen tjeneste er opprettet for å svare på personvernrelaterte spørsmål fra kunder, lesere eller ansatte. Denne tjenesten, personvern@amedia.no, hadde i 2019 til sammen 311 henvendelser. Kun en håndfull innsynsbegjæringer ble mottatt i 2019.

Antallet som har reservert seg mot bestemte typer behandling er på godt under 1 prosent av alle som har registrert seg med egen aID-konto. Av 1 530 874 aID-registrerte i april 2020, hadde 11 001 reservert seg mot personaliserte annonser, 11 606 mot personalisert innhold 10 146 mot at deres data kan utleveres til forskningsformål.

Personopplysningene blir kun behandlet i tråd med de formål de er samlet inn for. Det er i 2019 ikke registrert noen forhold som har fordret avviksmelding til Datatilsynet. Én avis har med basis i en privat klage til Datatilsynet, blitt bedt av Datatilsynet om å redegjøre for behandlinger av personopplysninger i journalistisk øyemed.

Amedia legger stor vekt på å ivareta sikkerheten til de personopplysningene som samles inn, og har i beretningsperioden gjennomført en omfattende revisjon av sikkerheten til de innsamlede dataene, samt foretatt analyser av risiko for angrep og mulighetene for at persondata kan komme på avveie.

Amedia behandler ikke sensitive opplysninger om sine kunder. Sensitive opplysninger om ansatte, som lønn og fagforeningsmedlemskap, behandles i tråd med lovverket og inngåtte avtaler med de ansatte og deres organisasjoner.

Det er Amedias oppfatning at konsernets selskaper etterlever de idealer som er nedfelt i konsernets personvernstrategi om å ivareta kunder og ansattes rett til personvern og at opplysningene skal behandles i tråd med lov- og avtaleverk, ivareta sikkerheten til opplysningene som samles inn, og behandle alle opplysninger i respekt for den enkeltes personverninteresser.

LIKESTILLING OG IKKE-DISKRIMINERING

Amedia har som mål at det skal være likestilling på arbeidsplassen, at antall kvinner skal øke, særlig i ledende stillinger, og at ingen skal diskrimineres på basis av kjønn, alder eller etnisitet.

Antall ansatte i Norge økte fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019 med 135 til 1770, hovedsakelig som følge av at konsernet vokste som følge av oppkjøp av virksomheter. Både ny virksomhet og resultatet av at 163 ansatte sluttet og 133 ble ansatt i løpet av året, påvirker hvordan kjønnsfordelingen blant de ansatte og blant ledere utvikler seg.

Amedia har i 2019 iverksatt flere tiltak for å understøtte målet om å øke kvinneandelen blant ledere. Dette er skjedd dels gjennom mentorprogram, et nytt program for talentutvikling og gjennom profesjonalisering av rekrutteringsprosessene.

I 2019 økte andelen kvinner blant de ansatte til 42 prosent. 44 prosent av alle nyansettelser i 2019 var kvinner. Amedias rekrutteringspolicy fastslår at det skal fokuseres på kjønnsbalanse i alle rekrutteringsprosesser og at ambisjonen skal være at det er minimum én kvinnelig kandidat i alle finalerunder. Amedia forventer at kjønnssammensetningen skal endres over tid.

Kvinneandelen i Amedia øker som følge av at alderssammensetningen endres over tid. Aldersdemografiene i Amedia viser at andelen kvinner i aldersgruppen under 40 år er på 48 prosent, mens den i aldersgruppen over 50 år er på 38 prosent.

Både blant kvinner og menn er det en balansert aldersmessig fordeling, noe som er i tråd med målsettingen om at ingen skal diskrimineres basert på alder.

Kvinneandelen varierer mellom de ulike yrkesgruppene i konsernet. Det er en majoritet av kvinner innenfor salg/marked, kundeservice og produksjon. I redaksjonene er kvinneandelen nå på 38 prosent.

Amedia erkjenner at kjønnssammensetningen blant ansatte og ledere i konsernet fortsatt ikke er optimal, og at likestillingsarbeidet dermed må fortsette.

Amedia legger vekt på at kvinner og menn skal ha like lønnsvilkår og at det ikke skal diskrimineres basert på kjønn. Gjennomsnittlig lønn for kvinner i konsernet var i 2019 på 622.200 kroner, noe som utgjør 85 prosent av gjennomsnittlig lønn for menn. Den fremste årsaken til lønnsforskjellene er at 69 prosent av alle i lederstillinger, der lønnsnivået er høyest, er menn.

ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTAKERRETTIGHETER, SOSIALE FORHOLD OG DET YTRE MILJØ

Global Compacts prinsipper for arbeidstakerrettigheter fastslår at bedriftene har plikt til å holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre retten til å føre kollektive forhandlinger, samt sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Amedia respekterer organisasjonsfriheten og legger vekt på et nært og fortrolig samarbeid med organiserte og tillitsvalgte på alle nivåer. Av Amedias 3214 ansatte (gjelder hel- og deltidsansatte, samt vikarer) i Norge var 1398 fagorganiserte i april 2020. Dette utgjør 43 prosent av alle.

De fagorganiserte er knyttet til åtte ulike forbund. Det største er Norsk Journalistlag, deretter følger Norsk Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet og Handel og Kontor. Alle de fagorganiserte er omfattet av de sentrale tariff-forhandlingene, og de har også rett til lokale forhandlinger.

Arbeidsmiljø og trivsel

Amedia har de siste årene jobbet aktivt for å bedre og utvikle et godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, både for å få tilbakespill fra de ansatte og for å følge utviklingen. Amedia scorer gjennomgående høyt i undersøkelsen og bedre enn snittet for norske bedrifter og bransjen våre virksomheter tilhører. På alle sentrale måleparametre ble det registrert fremgang for Amedia samlet, herunder på fokusområdene omdømme, samarbeid, arbeidsforhold, jobbinnhold og læring og utvikling.

Helse, miljø og sikkerhet

Medarbeidernes sikkerhet og velferd er avgjørende for at Amedia skal nå sine mål. Konsernet skal ha en standard som til enhver tid samsvarer med gjeldende lovgivning, konsernets retningslinjer for etikk og samfunnsansvar og utviklingen i samfunnet generelt.

Amedia har egen HMS-policy og rutiner for oppfølging av HMS-arbeidet. Det gjennomføres hvert år systematiske aktiviteter knyttet til utvikling av arbeidsmiljøet med sikte på å skape helsefremmende og meningsfylte arbeidssituasjoner som motvirker fysiske og psykiske skadevirkninger. Selskapene avgir hvert år en egen «samsvarserklæring» i relasjon til HMS-arbeidet, og skal melde inn eventuelle avvik som trenger oppfølging.

I 2019 ble det det ikke avdekket alvorlige feil og mangler gjennom offentlig tilsyn eller på annen måte. Det ble i 2019 meldt inn seks forsikringssaker knyttet til yrkesskader i Norge.

Amedia legger avgjørende vekt på medarbeidernes sikkerhet, og det vurderes løpende om sikkerhetstiltak knyttet til bygninger og enkeltpersoner er tilfredsstillende. Amedia iverksatte i mars 2020 tidlig egne tiltak knyttet til covid-19-pandemien, og har fulgt myndighetenes anbefalinger.

Amedia og vern av det ytre miljø

Global Compacts prinsipper for det ytre miljø fastslår at bedriftene har ansvar for å i) støtte føre-var-tilnærming til miljøutfordringene, ii) ta initiativ til å fremme økt miljøansvar og iii) oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Produksjonen av redaksjonelt og kommersielt innhold påvirker i liten grad det ytre miljøet, det samme gjelder digital distribusjon av konsernets produkter og tjenester. Fortsatt utgjør produksjonen og distribusjonen av papiraviser en vesentlig del av virksomheten. 53 prosent av konsernets abonnenter får levert papiravisen fra medienes egne distribusjonsselskap eller fra Posten Norge.

Amedia søker stadig å forbedre seg og innrette sin virksomhet på en mest mulig miljøvennlig måte. Dette gjelder både knyttet til energiforbruk, redusert arealforbruk, effektiv utnyttelse av papir og trykkfarge, optimalisering av rutestrukturen i distribusjon og reduksjon i antall tjenestebiler/firmabiler.

Konsernet har startet testing av enklere elektriske distribusjonskjøretøy. Dette vil kunne gi en høy miljømessig gevinst.

Amedias trykkerivirksomheter bruker gjennomgående miljøvennlige løsninger, både ved investeringer, materiellinnkjøp og drift. Alt spesialavfall blir levert til godkjent avfallsdeponi for spesialavfall, og kjemikalier blir levert til godkjente firmaer for gjenvinning eller deponering/destruksjon. Både i Norge og Russland følges og overholdes alle myndighetspålagte miljøkrav. I Norge har trykkeriselskapene montert egne installasjoner for energigjenvinning og system for kildesortering. Alt papir som anvendes i Norge er også godkjent for bruk i Svanemerkede trykksaker, mens alt papir som anvendes i Russland kjøpes fra leverandører som har ISO-9000 sertifikater.

NULLTOLERANSE – MOBBING, TRAKASSERING, KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

Amedia har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og for korrupsjon og bestikkelser. Amedia legger stor vekt på å sikre at arbeidsplassene i konsernet er trygge og at ingen blir utsatt for mobbing og trakassering. Ansatte blir oppfordret til å varsle om kritikkverdige forhold. Konsernet har innført rapporteringsrutiner knyttet til trakassering, rutiner for varsling, inklusive mulighet for fortrolig varsling, og har systemer som sikrer at eventuelle saker blir fulgt opp av lokal ledelse og at nødvendige tiltak blir iverksatt.

Omfanget av mobbing/trakassering kartlegges årlig i den store Medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen i 2019 viser et resultat på nivå med tidligere år. Antall medarbeidere som opplyser at de selv er blitt utsatt for mobbing/trakassering er på 3 prosent, mens antallet som opplyser at de har registrert mobbing/trakassering (av andre) på arbeidsplassen er 6 prosent.

Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte har stor tillit til at bedriftens og konsernets varslingsrutiner fungerer og at varsler blir behandlet på en god og betryggende måte.

Det er i 2019 ikke meldt inn noen saker til konsernet HR-avdeling knyttet til seksuell trakassering, mobbing eller andre brudd på konsernets retningslinjer. Alle saker er blitt løst på lokalt nivå. Konsernets sentrale institutt for fortrolig varsling har i 2019 behandlet to saker.

Bekjempelse av korrupsjon

Global Compacts prinsipp om å bekjempe korrupsjon og utpressing/bestikkelser praktiseres i Amedia. Alle ansatte er blitt gjort kjent med våre etiske retningslinjer og hvilke krav som stilles til egne medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere og til god forretningsskikk.

Gjennom den årlige vurderingen de enkelte selskapene har av risiko og etterlevelse av konsernets sentrale policyer, blir det undersøkt om det har vært avvik fra Amedias standarder på dette området. Ingen selskap har opplyst om slike avvik. Amedia har egne standarder for hva som er akseptabelt av bevertning og sosial kundepleie, og konsernets reise- og representasjonspolicy angir hvordan våre medarbeidere skal opptre i møte med tilbud om kostnadsdekning eller andre fordeler. Det er løpende kontroll av reiseregninger og utgifter den enkelte har i arbeidet. Reise- og representasjonspolicyen er i løpet av perioden blitt oppdatert og presisert.

Våre etiske retningslinjer er implementert i Russland og de samme høye standarder gjelder der som i Norge. Bevisstheten om hvilke leverandører og samarbeidspartnere som skal velges er høy og følges opp av ledelsen.

STØTTE TIL GODE FORMÅL OG TILTAK

Amedia består av 135 selvstendige selskap som konsernet er hel- eller majoritetseier av. Mange av disse selskapene ivaretar deler av sitt samfunnsansvar også i form av å gi støtte til gode formål eller fungere som sponsorer for lokale eller andre organisasjoner, foreninger eller arrangementer. Amedia AS har i 2019 blant annet gitt støtte til Leger Uten Grenser, til Norsk Pen, Nordiske Mediedager, Stiftelsen for Kritisk og Undersøkende Presse og enkelte andre formål.

Våren 2020 annonserte konsernets lokalaviser, i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, at avisene skulle fordele 25 millioner kroner til gode lokale formål i sine nedslagsfelt. Ved søknadsfristens utløp hadde avisene mottatt 2 868 søknader fra lag og foreninger.

VURDERING

Det er styrets oppfatning at Amedia innenfor sitt mandat og sin egenart på en god måte følger opp de forpliktelser som følger av FNs Global Compacts 10 prinsipper og kravene i regnskapslovens §3-3 c) knyttet til respekt for anerkjente menneskerettigheter, ivaretagelse av organisasjonsfriheten, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivaretagelse av miljøet og kamp mot korrupsjon og bestikkelser.

Disse prinsippene blir tydelig ivaretatt i Amedias sentrale styringsdokumenter, policyer og verdigrunnlag. Det er styrets oppfatning at det er godt samsvar mellom de mål og verdier som settes og den praksis konsernet følger. Dette bidrar til å skape verdier for eiere, samfunn, kunder og ansatte og bidrar til å forme samfunnets holdninger til sentrale menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og kampen mot kritikkverdige forhold.

Selskapene i Amedia tar sitt samfunnsansvar på alvor og integrerer dette i sine strategier og sin drift. Mediehusene er viktige samfunnsinstitusjoner og utvikler seg positivt og på en måte som har stor betydning for de lokalsamfunnene de betjener.

Konsernstyret er tilfreds med at Amedia i perioden har ervervet flere lokale mediehus og har bidratt til å revitalisere disse og deres rolle i sine respektive lokalsamfunn.

Det er styrets oppfatning at måten Amedia ivaretar sitt samfunnsansvar på bidrar til en fortsatt positiv utvikling for konsernet, og styrker konsernets omdømme som en ansvarlig, troverdig og god arbeidsgiver og forretningspartner.

Styret ivaretar sitt ansvar for nødvendig kontroll og oppfølgingstiltak gjennom løpende behandling av saker knyttet til utøvelsen av samfunnsansvaret.