Sterkt år for Amedia


Amedia forbedret resultatet kraftig i 2015. Konsernet leverer et brutto driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter på 536 millioner og et resultat før skatt på 267 millioner.

«Jeg er svært tilfreds med at Amedia evner å levere sterke resultater i et krevende mediemarked. Kombinert med en sterk vekst i digitale abonnement gir dette grunnlag for den optimisme og framtidstro som preger konsernet. Vi lykkes med vår hovedstrategi og har sikret handlefrihet og ressurser til videre utvikling av kvalitetsprodukter til våre kunder», sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Brutto driftsresultat (EBITDA) før engangseffekter for 2015 er 93 millioner bedre enn året før og gir en brutto driftsmargin på 12,9 prosent. EBITDA belastes med engangskostnader knyttet til omstilling på 100 millioner mot 286 millioner i 2014. I tillegg inkluderer engangseffektene en kostnadsbesparelse på 54 millioner knyttet til konvertering av ytelsespensjon for pensjonister til fripoliser. Resultat før skatt er hele 690 millioner bedre enn året før.

Amedias driftsinntekter ble 4 151 millioner i 2015, en nedgang på 537 millioner (11 prosent).  202 millioner er knyttet til salg av virksomhet, mens øvrig nedgang skyldes reduserte annonse-, opplags- og trykkeinntekter.

Amedias samlede annonseinntekter fra sammenlignbare mediehus ble redusert med 9,2 prosent i løpet av året. Annonseinntektene fra papir falt med 12,2 prosent, mens veksten i de digitale annonseinntektene endte på 3,2 prosent.

Konsernets opplagsinntekter ble redusert med 3,5 prosent i 2015 som følge av en kombinasjon av færre papirabonnenter, lavere pris på digitale abonnementsløsninger og momskostnader. Amedia klarte gjennom 2015 å bremse en langvarig negativ trend i antall betalende kunder, og fra sommeren 2015 har konsernets mediehus vekst i den totale abonnementsmassen drevet av sterk vekst i antall digitale abonnement. Antall betalende kunder falt i sum med 1,1 prosent i løpet av året, mens hver tredje Amedia-avis oppnådde vekst. Samtidig økte antall kunder som benyttet seg av den digitale innloggingsløsningen, aID, gjennom året med 205 000 til 370 000. Veksten fortsetter inn i 2016 og det er nå 404 000 betalende aID-brukere.

Det offisielle gjennomsnittopplaget for 2015 falt med 6,6 prosent. Tallet påvirkes av fortsatt kraftig fall i løssalget og at den økte abonnementsveksten gjorde utslag kun i siste halvår. «2015 representerte et trendskifte, og vi er hver dag opptatt av å tiltrekke oss nye abonnenter. For første gang på 2000-tallet ser vi nå at Amedias aviser vinner stadig flere kunder. Det er økt etterspørsel og betalingsvilje for godt lokalt innhold, og målrettet satsing på innholdsutvikling gir resultater. Ved inngangen til mars har 39 aviser kundevekst sammenlignet med situasjonen 12 måneder tidligere, og vi har nå en samlet vekst for konsernet på 1,2 prosent», sier Are Stokstad.

Kostnadene ble redusert med 630 millioner (15 prosent), hvorav 192 millioner er knyttet til solgt virksomhet. Amedia har offensivt tilpasset kostnadene til et lavere inntektsgrunnlag og fikk i 2015 stor effekt av forbedringsarbeidet i alle deler av virksomheten. «Vi har gjennomført omfattende omstillingstiltak i organisasjonen samtidig som posisjonen til våre mediehus er betydelig styrket», sier Stokstad.

Virksomhetsområdet Lokale Medier Norge, som omfatter Amedias mediehus og støttefunksjoner samt Trykk Norge og distribusjon, bedret EBITDA med 65 millioner til 473 millioner i 2015.  Resultatfremgangen er størst i Mediehus og støttefunksjoner, som økte EBITDA med 94 millioner, mens EBITDA i Trykk Norge og distribusjon gikk noe tilbake som følge av sterk konkurranse samt reduserte opplag og sidetall i avisene.

EBITDA i Trykk Russland ble redusert med 25 millioner til 39 millioner. En betydelig del av resultatfallet skyldes svekkelse i rubelkursen.

Digitale Medier leverte en EBITDA på 36 millioner, noe svakere enn året før. Tilbakegangen er knyttet til investering i ny virksomhet.

«2015-resultatet viser at Amedia offensivt evner å møte endringene i mediemarkedet. Dette arbeidet videreføres med full styrke i 2016 og skal sikre at vi fortsatt leverer god journalistikk landet rundt», sier konsernsjef Are Stokstad. 

Den finansielle situasjonen i Amedia er tilfredsstillende. Egenkapitalandelen er ved utgangen av 4. kvartal 37,1 %. Netto rentebærende gjeld er 295 millioner.